Algemene voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blond Indians zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Blond Indians zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
Alle prijzen die op de website van Blond Indians staan vermeld zijn inclusief 21% BTW of inclusief 6% BTW bij food producten. • Een bedrag van 5,00 euro verzendkosten wordt berekend bij verzendingen binnen Nederland tot een order bedrag van 50 euro, hierboven geen verzendkosten. • De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 7,95 voor Europa & € 30,00 buiten Europa. • Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Blond Indians bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Leveringen
Blond Indians streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. • Blond Indians is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS. • Blond Indians is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. • Blond Indians betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Blond Indians worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Blond Indians accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot.

Reclamatie & Retourneren
Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Blond Indians raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Blond Indians zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. • Indien er binnen 7 dagen door Blond Indians geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Blond Indians er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. • U heeft het recht de door Blond Indians geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Blond Indians de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. • Wanneer de door Blond Indians afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Blond Indians, van het personeel en de producten van Blond Indians voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Blond Indians is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. • Blond Indians aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Blond Indians. • De aansprakelijkheid van Blond Indians is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Blond Indians, dan wel tussen Blond Indians en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Blond Indians, is Blond Indians niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Blond Indians.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Blond Indians opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Blond Indians het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Blond Indians of bij de toeleveranciers van Blond Indians.

Privacy
Blond Indians respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Blond Indians B.V.
Bezoek- en Postadres
Molenweg 19a
3738 DC Maartensdijk

E-mail: [email protected]
KvK: 53080238
BTW-nummer: NL850737291B02